Ch. Anjewska vom Euskirchenhof

Ch. Anjewska vom Euskirchenhof   *14.07.2009
Ch. Anjewska vom Euskirchenhof *14.07.2009

Igrushka Aurora

Igrushka Aurora  *25.05.2009
Igrushka Aurora *25.05.2009

J Ch. Batjana vom Euskirchenhof

Batjana vom Euskirchenhof  *01.11.2012
Batjana vom Euskirchenhof *01.11.2012

JCh. Cisilija vom Euskirchenhof

JCh. Cisilija vom Euskirchenhof *08.06.2015

Jg. Ch. Cymabresjeva Viljana


Cymabresjeva Viljana *21.07.2017